Đặng Lê Nguyên Vũ và khởi nghiệp

Dừng lại có nghĩa là bao nhiêu mồ hôi công sức, bao nhiêu tiền của, bao nhiêu kế hoạch, ước vọng và tâm huyết cả đời của Vũ đổ sông đổ biển. Thật là tiếc lắm thay!